ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. aLGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Instituut Marjon (onderdeel van DPT IMPORT) en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

 

Ondernemingsgegevens:

DPT IMPORT

Schoonheidsinstituut Marjon

Uilenstraat 8

9100 Nieuwkerken – Waas

BE0846733784

 

2. Verplichtingen van het salon

 • Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap.
  Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 • Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 • Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

 • De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
 • De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

 • Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
 • Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
 • De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

5. annuleringsvoorwaarden

 • De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 48 uur vooraf aan de afspraak.
 • Wanneer de klant de afspraak niet 48 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant voor 50% in rekening brengen.
 • Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
 • In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6. garantievoorwaarden

 • Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling
 • Het schoonheidssalon biedt de klant 14 dagen garantie op de aangekochte producten indien ongeopend.
 • Deze garantie geldt niet, wanneer:
  • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.
  • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.
  • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. klachtenafhandeling

 • Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.
 • Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
 • Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
 • Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

7. beschadiging en diefstal

 • Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
 • Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

8. behoorlijk gedrag

 • De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

9. recht

 • Op elke overeenkomst tussen Instituut Marjon (DPT IMPORT) en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN online aankopen

1. algemeen

 • De online webshop van Instituut Marjon, een onderdeel van DPT IMPORT bv met maatschappelijke zetel te Nieuwkerken – Waas, BTW BE0846733784, biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
  Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Instituut Marjon.
 • Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Instituut Marjon houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Instituut Marjon aanvaard zijn.

2. Prijzen

 • Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro incl. Btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.
 • Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
 • De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Productenaanbod

 • Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
 • De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik en mogen in geen enkel geval verder doorverkocht worden.
 • De webshop wordt met de grootste zorgvuldigheid up to date gehouden, toch is mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Instituut Marjon niet.
 • Instituut Marjon is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
 • Instituut Marjon kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er een product niet op stock is of niet meer beschikbaar.
 • Vragen over leveringstermijnen, leveringswijze of beschikbaarheid kunnen steeds telefonisch gesteld worden op 0477 71 19 12 of per mail info@schoonheidsinstituut-marjon.be

4. online order

 • De klant voegt de gewenste producten toe in het winkelmandje en volgt de online bestelprocedure. Eens de bestelling bevestigd is en de online betaling voltooid is, krijgt Instituut Marjon de bestelling door en gaan wij over tot de afgesproken leveringswijze
  • Verzending met Bpost
  • Afhaling in Instituut Marjon
 • Volgende betaalwijzen zijn mogelijk bij een online order
  • via bankkaart
  • via Paypal
 • De aankoop is pas voltooid wanneer de klant van Instituut Marjon een bevestigingsmail heeft ontvangen.
 • De aangekochte artikelen worden bij de klant thuis geleverd volgens onze leveringsvoorwaarden of kunnen opgehaald worden na afspraak bij Instituut Marjon

5. Eigendomsrecht

 • De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de eigendom van Instituut Marjon.
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Instituut Marjon te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 • Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Instituut Marjon.
 • Instituut Marjon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

6. levering

 • Artikelen worden, na ontvangst van betaling, verpakt en geleverd via Bpost.
 • Verzending op weekdagen gebeurd de verzending, indien de bestelling geplaatst is voor 16u dezelfde werkdag nog.
 • Bestellingen in de weekends/feestdagen/brugdagen worden op de eerste volgende werkdag verzonden.
 • Voor een verzending wordt er €6 in rekening gebracht, vanaf €75 is de verzending gratis
 • Uw bestelling kan ook opgehaald worden in Instituut Marjon
 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de
  levering, moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan Instituut Marjon.

7. herroepingsrecht

 • De consument heeft het recht aan Instituut Marjon mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
 •  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Instituut Marjon en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de
  levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Instituut Marjon, Uilenstraat 10, 9100 Nieuwkerken – Waas.
 • De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken.
 • Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Instituut Marjon zich het recht voor om
  een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
 • Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten :
  • betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn
  • betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
  • betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines

8. Privacy

 •  De verantwoordelijke voor de verwerking, Instituut Marjon (DPT IMPORT), respecteert de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 • De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:
  • Het verzenden van e-mails met acties en promoties (enkel als u hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven)
  • Het verwerken en verzenden van bestellingen en daarbij horende bevestigingsemails
  • Interne opvolging m.b.t. marketing en service na verkoop
 • U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Instituut Marjon, Uilenstraat 10, 9100 Nieuwkerken – Waas, info@schoonheidsinstituut-marjon.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 • In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Instituut Marjon, Uilenstraat 10, 9100 Nieuwkerken – Waas, info@schoonheidsinstituut-marjon.be
 • Instituut Marjon behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 • In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Mailchimp.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt versleuteld opgeslagen, Instituut Marjon heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
  Instituut Marjon houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

9. Cookies

 •  Tijdens een bezoek aan de site kunnen  ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 • Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
 • U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 • Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

10. geldigheid voorwaarden

 • Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 • Het nalaten op gelijk welk moment door Instituut Marjon om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

11. contactgegevens

 • Instituut Marjon is bereikbaar via:
 • Tel: 0477 71 19 12
 • E-mail: info@schoonheidsinstituut-marjon.be
 • Adres: Uilenstraat 10, 9100 Nieuwkerken – Waas

12. Wijziging voorwaarden

 • Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Instituut Marjon.
  Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.
 • Instituut Marjon kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.
 • Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

13. Bewijs

 •  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14. recht

 • Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 • Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbank te Dendermonde bevoegd.